การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ “ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการของลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือน”

You may also like...