การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การวางเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ”  

You may also like...