ประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของธนาคารออมสิน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการบริหารเงิน ความรู้ในการออม รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้ตลอดจนข้อมูลบริการอื่นของธนาคารที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในสังกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากหน่วยงานสนใจสามารถติดต่อวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดได้

You may also like...