Tagged: โรงเรียนบ้านตลุงใต้

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้อนุเคราะห์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านตลุงใต้และโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง สพป.กจ 2

   วันที่ 6 ธันวาคม 2566...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม“cop kids สายลับตัวจี๊ด คิดเพื่อสังคม” ณ โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 &...

วันที่ 3 พ.ย. 2566 คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดโครงการ English Boost  up Camp  และ โครงการค้นหาความถนัดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้

วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรง...

13 ก.ค.2566 การลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก “โครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ”โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ. โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วันที่ 13  กรกฎาคม 2566 &nbsp...