Tagged: โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์.

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นำนักเรียนเข้าร่วม มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นำนักเรียนเข้าร่วม มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ได้มีการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ได้มีการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และตลาดสามชุก 100 ปี

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และตลาดสามชุก 100 ปี