โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ประชุมกลุ่มสามัญใหญ่ประจำปี 2565 กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565”

ประชุมกลุ่มสามัญใหญ่ประจำ...

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “การนิเทศ ติดตามการนำข้อสอบ PISA STYLE ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA ๒๐๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาไทย”

วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน...