ขร. รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายต่อฉัตร สนพราย ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จาก ศน.ชลณา ม่วงหวาน และ ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรม และ ได้รับคำแนะนำจากศึกษานิเทศมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Previous post โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
Next post ขร. การอบรม เรื่อง การป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง