ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 หลักสูตร

หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

หลักสูตร “แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนวด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership’s mindset) เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

หลักสูตร”Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

หลักสูตร”การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ
(Constructive feedback & listening with heart) เพื่อการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

You may also like...