การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของลูกจ้างส่วนราชการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กิจกรรมการพัฒนาลูกจ้างส่วนราชการสู่มืออาชีพ

You may also like...