เกียรติบัตรการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ภายใต้กิจกรรม “คนดีศรีจังหวัด” จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี         งบประมาณ พ.ศ. 2566

You may also like...