ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AI และนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน  

You may also like...