ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

โครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 43″ 

โครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3 “

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)