การประเมินโครงการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

บทคัดย่อ.docxดาวน์โหลด

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตำบลหนองโรง ที่เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้...