ขอประชาสัมพันธ์ระบบ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย และงานเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You may also like...