ผู้บริหาร ร.ร. อ.ท่ามะกา

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา

620402 04

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แยกตาม ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 1
(SP Center ท่ามะกา 1) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนบ้านหนองลาน
นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-7751509
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดสนามแย้
นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9437935
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061 2288671
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนวัดหนองโรง
นางสาวศศิมาพร คชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0841909515
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
นายนพดล เล็กบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085 9442440
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801706
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนวัดดอนชะเอม
นายประเดิม มีล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
..... ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนบ้านหนองกรด
นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086 1612929
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 2
(SP Center ท่ามะกา 2) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 097-1578505
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087 0974009
กรรมการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086 3470368
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
นายสมปอง ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8074565
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2581829
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านหนองตาคง
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9127576
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8366658
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 3
(SP Center ท่ามะกา 3) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9866378
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
นายวินัย สีบานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0208851
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
นางสาวอานุช ศรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089 9137652
กรรมการศูนย์ฯ 

4. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-5332862
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
นางชีวรัตน์ พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085 2913375
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านดอนรัก
นายประวัติชัย อินทวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-4502637
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
นางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยาคาร
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093-4518558, 089-2087565
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
นายวินัย ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2445435
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
นายชลิตร์ ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7442043
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนวัดหนองลาน
นายเกษม ประจักษ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061 4215237
กรรมการศูนย์ฯ

11. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8548504
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 4
(SP Center ท่ามะกา 4) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนบ้านเขาช่อง
นายอำนาจ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9100848
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
นายอาทิตย์ โยมด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-3105899
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนวัดเขาใหญ่
นายนภภูมิ พรมแดน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8268455
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
-ว่าง-
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
นายอำพร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 062-5545617
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านหนองหิน
นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061-5614553
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนวัดหนองพลับ
นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลับ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-3171549
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนบ้านชายธูป
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

10. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

11. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
นางปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-913-8729
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา 5
(SP Center ท่ามะกา 5) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนใน SPcenter

1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-4369429
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8802416
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

3. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
(ว่าง)
กรรมการศูนย์ฯ

4. โรงเรียนวัดคร้อพนัน(ถมยาประชาอุทิศ)
นางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน(ถมยาประชาอุทิศ)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-996-5536
กรรมการศูนย์ฯ

5. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
นางสุชาดา ชาวนาดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086 1631043
กรรมการศูนย์ฯ

6. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

7. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

8. โรงเรียนวัดดงสัก
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการศูนย์ฯ

9. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
- ว่าง -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ


 

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
kru58
adul
pracharathkan2
obec_menu
ธันวาคม 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
phone