วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม คติพจน์ และเป้าประสงค์หลัก ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

วิสัยทัศน์(vision)
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ผู้นำด้านเทคโนโลยี บริการดีประทับใจ บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล

พันธกิจ(mission)
1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะด้านการบริการ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านใน ประชาคมอาเซียนในการสื่อสารได้

ค่านิยม(Value)
K = Knowledge worker = บุคคลแห่งการเรียนรู้
A = Attitude = สมาชิกมีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร
N = Notability = ความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร
T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ
W = Willingness = ด้วยความเต็มใจ
O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต

คติพจน์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่าของคน

อัตลักษณ์ คุณธรรม
มีความรับผิดชอบ สามัคคี มีคารวะ

เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.บุคลากรมีจิตสาธารณะด้านการบริการ
6.บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
7.บุคลากร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน ในประชาคมอาเซียน ในการสื่อสารได้

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่กำหนดไว้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับ 6 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
kru58
adul
pracharathkan2
obec_menu
มีนาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
phone