มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


1.กลุ่มอำนวยการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 2
1.1 การจัดทำระบบควบคุมภายใน
1.2 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา
1.3 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
1.4 การขอหนีงสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
1.5 การสรรหาคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน
1.6 กระบวนงานการตจัดบุคลากร ร่วมงานพระราชพิธี
1.7 งานเลขานุการผู้บริหาร
1.8 การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ


2.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.กาญจนบุรี เขต 2
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.2 เงินทดรองราชการ
2.3 การรับและนำเงินส่งคลัง
2.4 การรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
2.5 การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียน
2.6 การตรวจสอบพัสดุประจำปี
2.7 การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
2.8 ระบบ KTB ด้านจ่ายเงิน
2.9 บำเหน็ดบำบาญของข้าราชการและลูกจ้าง
2.10 แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองบำเหน็ด
2.11 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
2.12 การควบคุมงบประมาณ
2.13 การใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.14 การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายชั่วคราว ค่าตอบแทน
2.15 การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน


3.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2 การแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้บริหารสถานศึกษา
3.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
3.4 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.5 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
3.6 การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
3.7 การตรวจสอบวันลาในระบบ
3.8 งานส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.9 การดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
3.10 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.11 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.12 งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.13 เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม


4.กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.กาญจนบุรี เขต 2
4.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
4.2 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
4.3 การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
4.5 งานระเบียนหลักฐานทางการศึกษา
4.6 งานติดตามประเมินผลและรายงานผล
4.7 การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
4.8 งานสารบรรณกลุ่มนโยบายและแผน


5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 2
5.1 การปฏิบัติงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 งานทะเบียนหลักฐานทางการศึกษา
5.3 งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.4 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
5.5 การรับนักเรียน
5.6 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัวฯ
5.7 งานทุนการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5.8 งานส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหรี
5.9 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโครงการอาหารกลางวัน
5.10 งานสภานักเรียนในโรงเรียน 
5.11 การขอจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ


6.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สพป.กาญจนบุรี เขต 2
6.1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือรับมอบหมาย
6.2 ประเมินติดตามและตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาการประสานส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
6.3 การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และจัดกระบวนการเรียนรู้
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน เคือข่ายการนิเทศของพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
6.5 งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6.6 พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6.7 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
6.8 งานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6.9 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
6.10 งานธุรการภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 2
7.1 การอบรมพัฒนาตามความต้องการ
7.2 งานฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
7.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรมศึกษาดูงานและไปราชการ


8.กลุ่มกฏหมายและคดี  สพป.กาญจนบุรี เขต 2
8.1 การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
8.2 กระบวนการสืบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


9.หน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.กาญจนบุรี เขต 2
9.1 งานตรวจสอบภายใน สพท./สถานศึกษา งานให้คำปรึกษา
9.2 ตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่าย


10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
10.1 งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
10.2 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล


pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
kru58
adul
pracharathkan2
obec_menu
กรกฎาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
phone